Inici
 
 
Residus Sòlids i Urbans - Fracció Resta

Servei de recollida domiciliària de la fracció resta (residu indiferenciat) per a municipis i particulars. La fracció resta, correspon a la fracció no recollida selectivament en origen. Per tant, es pot tractar de recollida indiferenciada o bé de les fraccions que el ciutadà no ha dipositat en cap contenidor de recollida selectiva. Mentre que es denomina fracció rebuig, els residus que no es poden reciclar ni reutilitzar, per tant el rebuig s’ha d’enterrar en abocadors adequats o s’ha de cremar.

El servei es pot realitzar en diferents modalitats en funció del tipus i capacitat de contenidor (contenidors vorera de diferents capacitats amb càrrega posterior i lateral, contenidors soterrats, compactadors per a residus sòlids urbans, ...).
Els vehicles per a la recollida de residus incorporen l’innovador sistema de control de càrrega in situ.

Sistema de control de càrrega

És tracta d’un innovador sistema que permet mesurar la quantitat de residus que hi ha a cada contenidor. Per implantar el sistema de control de càrrega in situ, és necessari instal·lar un identificador, a cada contenidor, un lector, a la part posterior del camió de recollida i el sistema de mesura i captura de dades, a la cabina del camió. Les dades corresponents a la mesura i ubicació de cada contenidor són tractades informàticament.

Contenidors de vorera de 800, 1.000 i 1.100 litres.


Contenidors soterrats


Compactadors de residus sòlids urbans estàtics i mòbils.

 
 
     
 
 
     
 
 
Gremi de Recuperació de Catalunya